Bestyrelsens beretning for 2017
 
– aflagt af formand Kjeld Jensen

 

Man siger ofte, at for mange kokke fordærver maden – det kan jeg så sige, at det ikke gælder når der skal skrives beretning – her bliver beretningen mangefold bedre, når der er mange hoveder ind over.

 

2017 har været et spændende år, hvor især foreningens gamle strategi med større synlighed er slået igennem. Strategien, som er blevet justeret løbende af bestyrelsen, går i sin enkelthed ud på størst mulig kontakt med vore medlemmer, nye og relevante aktiviteter og foredrag, der tillige annonceres i ugeavisen. 

Og det med vores synlighed skal tages helt bogstaveligt, idet foreningen har anskaffet både bannere og beach-flag – ligesom foreningens logo er justeret. 

Kontakten med alle vore medlemmerne sker primært ved hyppige udsendelser af nyhedsbreve, men også vores hjemme­side odsherred-museumsforening.dk  har fået et løft. Begge dele styres og administreres af vores bestyrelsessuppleant Johan Gotfredsen. Stor tak til Johan for et uvurderligt arbejde. 

Og så er Odsherred Museumsforening ikke mindst kommet på facebook takket være klubbens kasserer Joan Almgren. Vi har ikke mindre end 2 facebookgruppe:

1.   Arkæologigruppen med nyheder om historie, arkæologi, hvad sker der på museerne, nye udstillinger og alt hvad der kan sakses i ind- og udland med interesse for os.

2.   Odsherred Museumsforening med opslag om, hvad der sker/er sket i Odsherred Museumsforening.

Tak Joan for dit store arbejde. 

Og lad mig i samme moment omtale Jens Westphaels facebookopslag, hvor han tit og ofte spørger om hvad dette og hint er. Tak Jens, det skærper appetitten for vores historie. 

Den positive udvikling Odsherred Museumsforening er inde i, kan vi retfærdigvis ikke tage hele æren for lokalt. DR-serien i fjernsynet om ”Historien om Danmark”, samt den igangværende serie, hvor vi følger Rane Willerslevs kamp for at nyskabe National­museet, smitter helt kontant af på vores medlemstal. Det er vi taknemmelige for – så mere af det.

 

Foreningen havde pr. 31. december 2017 i alt 330 medlemmer. Vi fik i 2017 i alt 100 nye medlemmer, samtidig med at 70 medlemmer sagde farvel til foreningen – heraf langt de fleste pga. alder. Det betyder, at vi i 2017 fik en medlemsfremgang på 30 medlem­mer. Det er bestyrelsen glade for og stolte af.

Tak til vore mange medlemmer og en særlig hjertelig velkommen til alle de nye.
 

I årets beretning vil vi kun undtagelsesvis gentage, hvad der har stået i Nyhedsbrevet og beretningen er ikke en dag til dag omtale af alt hvad der er sket i det forgangne år, men kun nedslag ud fra, at vi er en meget aktiv forening, der er i konstant udvikling. Og netop udvikling er og har været bestyrelsens fokus siden foreningen fik sin nye rolle ved dannelsen af Museum Vestsjælland tilbage i 2013.

Opgaven har været at styrke og bevarede alt det gode, vi har gjort igennem mange år, og sideløben­de udbygge med nye initiativer, som vore medlemmer kan identificere sig med.

Det er foreningen lykkedes godt med. Det praktiske foreningsarbejdet er delt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som så varetager opgaven. Det fungerer perfekt.

 

Foreningens mødevirksomhed, herunder bestyrelsesmøder er hidtil holdt på Anneberg Vandrerhjem. Tilbage i 2013 tilbød vandrerhjemmet generøst alle grønne foreninger, at de gratis kunne afholde deres mødevirksomhed på Vandrerhjemmet  ud fra et ønske om at knytte foreningerne tættere til Vandrerhjemmet og derigennem skabe grobund for aktiviteter, der dels kunne synliggøre huset og tilføre økonomi.

Vi har som forening ikke tilført Vandrerhjemmet økonomi, men vi har været med til at synliggøre det. I 2017 fravalgte vi dog at afholde vore foredrag på Vandrerhjem­met ud fra, at adgangsforholdene - i særdeleshed den stejle hovedtrappe - er uegnet for vore ældre deltagere, samt at foredragssalen er mindre egnet, når vi er over 35 deltagere. Som I sikkert ved, har vi i 2017 flyttet vores foredragsvirksomhed til Det Vilde Køkken i Klint, hvor forholdene er optimale.

Anneberg Vandrerhjem har pr. 1. januar i år opsagt vores aftale om brug af lokaler på stedet, da vandrerhjemsfunktionen ophører pr. 1. august 2018. 

NVPro arbejder målrettet på at lave en efterskole, der skal igangsættes efter sommerferien og vil ikke være bundet af aftaler. Det er bestyrelsen rigtig kede af, da vi haft et fortrinligt samarbejde med Søren Rasmussen fra Anneberg Vandrerhjem.

Tak og stor anerkendelse af det arbejde Anneberg Vandrerhjem har lavet.


Museum Vestsjælland har netop tilbudt os, at vi fremover han benytte Old-tidsværkstedet som ”foreningshus”.
Her er både varme, toilet og køkken. Det betyder, at haveholdet og ”Arkæologi i Børnehøjde” – holdet nu har en base, når de er aktive omkring museet, ligesom bestyrelsen kan holde bestyrelsesmøder her. Det er simpelthen den rigtige løsning, der cementerer foreningens nære tilknytning til Museum Vestsjælland og viser, at vi vil hinanden.

 

Museum Vestsjælland skal som vor gode samarbejdspartner have en særlig og større omtale.

Foreningen har et godt og velfungerende samarbejde med museet, og foreningens frivillige indgår i museets aktiviteter. Det er til gavn og glæde for alle; museet, os og ikke mindst vore borgere.

 

Formandsmøderne er møder, hvor formændene fra de enkelte museumsforeninger mødes med museumsdirektøren. Det gør vi 2 gange om året og på møderne drøfter vi samarbejdet og informerer hinanden tiltag af fælles interesse. Gode og givende møder, der er med til at gøre os til ét museum.

 

Museum Vestsjællands særudstillinger bliver bedre og bedre og mere nærværende. Især står den nuværende særudstilling om ”Vestsjællands Vejr” stærkt. Her har museet valgt at lade 4 forskel­lige fagfolk samarbejde – og hold da op en god og seværdig udstilling. Så lad mig straks rose museet for en forrygende flot ”fernisering” af udstillingen, hvor de 4 ansvarlige medarbejdere medlevende og stærkt dedikeret fortalte om udstillingen. Og glædeligvis var der 40 gæster, der delte og kvitterede for den gode oplevelse. Tak - og mere af det Museum Vestsjælland.

 

Vi har givet Odsherred Kulturhistoriske Museum et nyt stort flag, da flaget, de havde, er pist væk forsvundet. Bestyrelsen mener, at særudstillingerne og andre festdage bør fejres – og det kræver selvfølgelig et Dannebrog-flag.

 

Museum Vestsjællands frivillighedsdag på ”Panzermuseum Vest” var en anderledes dag. Og noget overraskende for mig syntes de kvindelige deltagere også, at besøget var interessant. Godt initiativ og god tradition af Museum Vestsjælland.

 

Museum Vestsjællands har fremlagt ny organisationsplan, der forventes indført fra 1. april 2018. Den nye organisation betyder at det faglige og driftsmæssige ansvar samles i større enheder, og at ledelsesopgaverne samles på færre personer. En udvikling, hvor ”vores” museum må vige til fordel for det ”fælles” museum.  Vi skønner ikke, at det konkret kommer til at betyde det store for Odsherreds Kulturhistoriske Museum og for vores samarbej­de, idet vi regner med, at både Britta og Thomas forbliver på Anneberg.

 

Det nye krea-værksted, som vores kasserer Joan Almgren og hendes mand Per Han­sen har fået ideen til, blev en realitet i foråret 2017. Museet og vi løftede i fællesskab opgaven med at indrette rummet, der i den grad er blevet vel modtaget af museets gæster, og det er en glæde at se børnenes koncentration og samtale med forældrene.

Initiativet understøtter museets og vores ønske om at familierne skal kunne ”få en dag til at gå” på museet. Det er samme tankesæt, der ligger bag vores udbygning af forskellige aktiviteter i forbindelse med ”Arkæologi i Børnehøjde” i museumshaven.

 

Sammenlægningen af Odsherreds Kunstmuseum og Odsherreds Kulturhistoriske Museum på én fælles matrikel.

Som annonceret i Nyhedsbrevet fra 16. januar 2018 er foreningen ikke orienteret om, hvor langt kommunen er med den planlagte sammenlægning.

Bestyrelsen havde forventet stor fremdrift i sagen ud fra, at der var en større byg­nings­rokade, der skulle falde i hak. Vi er stillet i udsigt, at vi inddrages i processen. Det glæder vi os til. For ikke at blive glemt har vi indsendt bestyrelsens inspirations­notat til det nye Kultur- og oplysningsudvalg.

Bestyrelsen har som udgangspunkt stor respekt for kommunens ønske om at reducere den kommunale bygningsmasse, for der igennem at frigive penge til øvrig drift. Det syntes vi er rettidig omhu og derfor stiller vi os også positiv overfor en eventuel sammenlægning.

Men bestyrelsen vil godt slå fast, at placeringen af Odsherred Kulturhistoriske Museum på Anneberg , som blev bekostet og gennemført i år 2002 af de 4 gamle museumsforeninger –  ja, det er den helt rigtige placering, ligesom Kunstmuseet i Asnæs ligger godt, hvor det ligger.

Omvendt må vi konstatere, at foreningen ingen formel indflydelse har på museets placering ud over den, vore argumenter og synspunkter, samt vores gode navn og rygte kan berettige os til.

 

Nye og gamle initiativer.

Foreningens ”frivillighedsdag” med Åbent Museum den 1. juli 2017.

I fortsættelse af foreningen strategi, om stille og rolig at få flere frivillige, inviterede vi i samarbejde med Museum Vestsjælland foreningens medlemmer til et Åbent Hus arrangement på Anneberggård. Det gjorde vi for at vise bredden i vores frivillige arbejde, men med den gode bagtanke at hverve nye frivillige. Vi gentager det gode initiativ i 2018.

 

Naturens Dag 2017, hvor vi samarbejdede med andre grønne foreninger, var en god oplevelse. Det er spændende at iscenesætte vores historiske interesse, så den fænger både gæster, der i bedste fald kommer for at besøge arrangementet, eller måske blot er ude at gå en skov- og strandtur. Vi deltager igen her i 2018 med stort set samme konceptet.

 

Vores traditionelle bustur gik i år til Danmarks Borgcenter i Vordingborg.

Turen var en stor oplevelse og Borgcentret levede fuldt op til forventningerne – god formidling, flot frokost og selv vejret blev flot.

Vi inviterede medlemmer fra både Holbæk og Kalundborg museumsforeninger med på turen. I alt 49 deltagere.  De 3 foreninger har aftalt, at vi fremover inviterer hinandens medlemmer på lignende ture, og at vi fra gang til gang aftaler underskudsdækning.

 

Kulturnat i Aksen i Asnæs fredag den 27. oktober 2017.

Vi deltog igen i Kulturnatten med det formål at synliggøre foreningen. Vi har nu et fast ”program”, der fungerer og skaber dialog med gæsterne. Bestyrelsen betragter det nu som en tradition at vi deltager.

 

Julearrangement på Anneberg ”Jul på Herregården” den 3. december 2017.

Arrangementet havde igen i år ophæng omkring kommunens julemærkemarch. Marchen sikrer en del besøgende, men alligevel alt for få i forhold til det store og varierede program, som vi sammen med Museum Vestsjælland og Vandrerhjemmet havde lavet.

Om - og under hvilke former - arrangementet fremover skal afholdes, er uvist, nu når vandrerhjemmet lukker.

 

Julearrangement på gågaden i Nykøbing Sj. den 17. december 2017.

I år stod vi helt alene på gågaden, da Handelsstandsforeningen ikke havde planlagt et fælles julearrangement. Det betød, at der var færre julekunder på gaden, men i de 2 timer, vi var der, havde vi mange gode snakke og fik synliggjort foreningen.

Vi kan konstatere, at vi sagtens kan promovere foreningen, selv om vi er eneste aktivitet i gågaden. Ud over vores faste program klippede Annie Westphael juleklip og lavede dekorationer og Jens Westphael snittede julenisser med børnene.

 

Pasning af Borren har 2017 krævet en stor indsats. Pasningen har især været udfordrende, fordi afgrøden på marken omkring fortidsmindet har været raps, der på grund af god vækst helt har dækket og skjult adgangsstierne. Og så gør de mange sten på fortidsmindets ydre skrænter det svært at slå og færdes der. Vi er i dialog med kommunen og grundejeren om at finde en brugbar løsning for den fremtidige pasning.

 

Særlige arbejdsopgaver/opmærksomhedspunkter her i 2018, som den nye bestyrelse skal se på.

Appros Borren så er foreningen i gang med at undersøge, om foreningen bør have en forsikring. Vi er p.t. i dialog med kommunen og vi forventer at have afklaret forholdene inden græsset begynder at gro.
 

Kulturhistorien skal være mere synlig i Geoparken. Det gode spørgsmål er så: Hvordan?
Geoparkens bestyrelse har netop besluttet, at der skal være fire infocentre i Geoparken: Dragsholm, Det Vilde Køkken i Klint, Tinghuset (VisitOdsherred/Geoparkens sekretariat) og et sted med kunst i fokus (Odsherreds Kunstmuseum/ Malergården/Anneberg/Det kommende nye sammenlagte museum).

Vi ved, at Geoparken netop nu er i gang med at definere, hvad tema og indhold skal være i hver af de fire unikke udstillinger. Som jeg ser det, bør kulturhistorien indgå naturligt i alle fire udstillinger – og i hvert fald som minimum på Dragsholm og i kunsttemaet. Vi har som kulturhistorisk forening en særlig interesse i at kulturhistorien inddrages, og det er jeg sikker på, at Museum Vestsjælland vil være garant for, såfremt museet får muligheden. Det kommer vi til at følge.

 

Folkemødet i Odsherred. Bestyrelsen genovervejer deltagelse – både form og indhold.

 

Skal vi afholde temamøder om større emner f.eks. den fremtidige museums­situation?

 

Som afslutning vil jeg takke bestyrelsen for det store arbejde, de gør for foreningen. Bestyrelsen fungerer fortræffeligt sammen.

Bestyrelsen tolker det store medlemstal derhen, at I medlemmer er tilfredse med medlemskabet og foreningens aktiviteter.