GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2017
Referat fra generalforsamlingen, der blev afholdt onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 i Stenstrup forsamlingshus, Stenstrupvej 60, 4573 Højby.


DAGSORDEN med BESLUTNINGER

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Annelise Prien tog imod valget som dirigent.
Annie og Jens Westphael blev udpeget til stemmetællere.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Inden bestyrelsens officiele beretning, gav formand Kjeld Jensen en status på foreningen, herunder en historisk gennemgang, fusionering ind i Museum Vestsjælland og lidt om det fremtidige musemslandskab i Odsherred.
Denne status er bestyrelsens subjektive opfattelse og skal derfor ikke formelt godkendes af generalforsamlingen – men er alene tænkt som bestyrelsens refleksion over foreningens udfordringer de seneste 3 år.
Derefter blev bestyrelsens ordinære formandsberetning fremlagt.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
Læs beretningen
her.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Se regnskabet
her.

4. Budget
A. Fremlægelse af budget for indeværende år.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Se budgettet
her.
B. Fastlæggelse af næste års kontingent.
Generalforsamlingen valgte at fortsætte den nuværende kontingentsats på kr.100,- pr. medlem.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Joan Almgren, genopstiller - blev genvalgt.
Claus Marcussen, genopstiller - blev genvalgt.
Jan Mortensen genopstiller ikke. Bestyrelsen pegede på Lene Rosenkilde, der modtog valg.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Johan Gotfredsen, genopstiller - blev genvalgt.
En vakant suppleantpost. Bestyrelsen pegede på Ruth Christensen, der modtog valg.

8. Valg af 1 revisor
På valg er:
Annelise Prien, genopstiller - blev genvalgt.

9. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er:
Mogens Eddy Møllegaard, genopstiller - blev genvalgt.

10. Eventuelt
Joan Almgren præsenterede de enkelte interessegrupper og opfordrede medlemmerne til melde sig, der mangler hænder til at løfte alle de spændende opgaver.
Husk medlemsdag d. 1. juli, hvor museumsforeningen vil vise rundt på hele museets område og de enkelte interessegrupper vil være til stede.
Se de forskellige interessegrupper her.

Jens Westphael oplyste, at der mangler en udendørs vandhane uden for udstillingen Solens Land, således at krukker med blomster kan blive vandet nemt og ofte. Bestyrelsen tog det til efterretning og opfordrede samtidig til, at henvende sig til Britta Tøndborg, daglig leder af Odsherred Museum, hvis man har en idé eller efterlyser et eller andet på museet.

Forsamlingen efterlyste reelle receptioner til udstillingsåbningerne. Eskild Vagn Olsen oplyste, at det grundet personalemangel desværre var flere af Museum Vestsjællands besøgssteder, hvis udstillingsåbninger ikke var blevet markeret i det forgangne år. Han tog vores ønske til efterretning og opfordrede til, at museets frivillige bakker op og hjælper til med det store arbejde det er, at afholde receptioner.

Sign. Annelise Prien

Referent Berit Jakobsen