GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2018
Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 i Aksen, Centervej 91, 4550 Asnæs


DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Se regnskabet
her.

4. Budget 2018
A. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
Se budgetforslaget
her.
B. Fastlæggelse af kontingent for 2019.
Bestyrelsen foreslår at fortsætte den nuværende kontingentsats på kr.100,- pr. medlem.

5. Indkomne forslag

6. Ændring af foreningens vedtægter
Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne ændres. Se forslaget her.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Kjeld Jensen
Vagn Dalsgaard
Berit Jakobsen
Herudover skal vælges 1 nyt medlem såfremt vedtægtsændringerne under punkt 6 vedtages.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er:
Johan Gotfredsen
Ruth Christensen

9. Valg af 1 revisor
På valg er:
Annelise Prien
Herudover skal vælges yderligere 1 revisor såfremt vedtægtsændringerne under punkt 6 vedtages

10. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg er:
Mogens Eddy Møllegaard

11. Eventuelt