GENERALFORSAMLING

Generalforsamling 2018
Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 i Aksen i Asnæs.


DAGSORDEN

1. Valg af stemmetællere og dirigent
Følgende blev valgt
Dirigent: Jørgen Stoltz
Stemmetællere: Ruth Christensen og Hanne Pandrup

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Formand Kjeld Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt.
Læs beretningen her.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2017
Kasserer Joan Almgren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
Se regnskabet
her.

4. Budget 2018
A. Fremlæggelse af budget for indeværende år.
Kasserer Joan Almgren gennemgik budgettet, der blev godkendt.
Se budgettet
her.
B. Fastlæggelse af kontingent for 2019.
Bestyrelsen foreslog at fortsætte den nuværende kontingentsats på kr.100 pr. medlem. Det blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Der er indkommet et rettidigt forslag fra et tidligere medlem. Det er ikke muligt - ud fra det indsendte skriftlige forslag - at forstå, hvad forslaget går ud på og hvad generalforsamlingen skal tage stilling til.
Da forslagsstiller ikke var til stede og kunne uddybe forslaget besluttede dirigenten at forslaget ikke skulle behandles af generalforsamlingen.

6. Ændring af foreningens vedtægter
Bestyrelsen indstillede, at vedtægterne ændres. Ændringerne blev vedtaget.
Se de nye vedtægter her.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Kjeld Jensen, Vagn Dalsgaard og Berit Jakobsen.
Kjeld Jensen og Vagn Dalsgaard blev genvalgt.
Berit Jakobsen genopstillede ikke. I stedet valgtes Ruth Christensen.
Herudover skulle vælges 1 nyt medlem da vedtægtsændringerne under punkt 6 blev  vedtaget. Inge Nielsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg var:
Johan Gotfredsen og Ruth Christensen. Johan Gotfredsen blev genvalgt.
Da Ruth Christensen var blevet valgt til bestyrelsen, kunne hun ikke genvælges. Per Ole Holmqvist blev valgt som ny bestyrelsessuppleant.

9. Valg af 1 revisor
På valg var Annelise Prien, der blev genvalgt.
Herudover skulle vælges yderligere 1 revisor da vedtægtsændringerne under punkt 6 blev vedtaget. Jens Westphael blev valgt som ny revisor.

10. Valg af 1 revisorsuppleant
På valg var Mogens Eddy Møllegaard, der ikke ønskede genvalg.
Randi Dalsgaard blev valgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt
Intet at referere.
 

Referent: Lene Rosenkjær