PERSONDATA

 

Odsherred Museumsforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Odsherred Museumsforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
 

Kontaktperson: Kasserer Joan Almgren
Adresse: Højby Hovedgade 68, 4573 Højby Sj.
Telefonnr.: 25465656
Mail:
info@odsherred-museumsforening.dk
Website: odsherred-museumsforening.dk
 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

A. Medlemsoplysninger:

1. Almindelige personoplysninger:

    Registrerings- og kontaktoplysninger
    som navn, adresse, og e-mailadresse

2. Personoplysninger, der er tillagt en højere
    grad af beskyttelse:

    Ingen

B. Oplysninger om din deltagelse i vores arrangementer:

1. Almindelige personoplysninger:

    Eventuelle situationsfoto fra arrangementer,
    hvor du eventuelt optræder på fotoet

2. Personoplysninger, der er tillagt en højere
    grad af beskyttelse:

    Ingen
 
 

Hvor indsamler vi oplysninger?

Vi får alene oplysningerne fra dig.
 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen):

   At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

   Behandling efter lovkrav

   Behandling med samtykke

Formålene:

1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:

       Foreningens medlemshåndtering, herunder
       kontingentopkrævning

       Som led i foreningens aktiviteter

       Administration af din relation til os

       Udsendelse af nyhedsbrev

2. Formål med behandling af oplysninger om din
    deltagelse i vores arrangementer:

       Brug af situationsfoto til vores hjemmeside og nyhedsbreve.
 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.
 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 6 måneder efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger så gennemfører vi ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
 

16.05.2018/jog